Logo: Doblatge Unida de Barcelona

Doblatge Unida de Barcelona

Preinscripció

Dades de pagament


Idioma de preferenciaCertificado de cumplimiento del artículo 4 de los estatutos de DUB
CERTIFICA I MANIFESTA Haver intervingut professionalment com a mínim en 4 activitats professionals en el decurs del darrer any. Així mateix, quant a acreditar haver intervingut en quatre activitats professionals en el decurs de l'any, està a disposició d'acreditar-ho en el moment en què desde direcció i/o Junta Directiva de DUB li ho sol·licitin i instin formalment a presentar-ho.
Compromiso ético y profesional
CERTIFICA Y MANIFESTA Voler contribuir a la dignificació, la professionalització i a la responsabilitat en la nostra activitat. Em comprometo a: 1. Respectar les retribucions vigents així com el conveni. 2. Exigir i respectar la figura del director/a com a garant de la qualitat artística. 3. Respectar la nostra condició de treballadors per compte de tercers, defugint plantejaments o accions que atemptin contra aquesta.