Logo: CLUB ESPORTIU DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

CLUB ESPORTIU DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

Preinscripció

Dades de pagament


Dades del soci o socia


Seccions esportives


FitxersCertificació dades facilitades
Certifico que sóc titular de totes les dades facilitades i autoritzo al Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona a realitzar els càrrecs corresponents dels imports relacionats amb la quota de subscripció al ceGUB. Declaro tenir capacitat legal per contractar els serveis del ceGUB.
Consentiment de tractament de dades personals (compliment RGPD)
Estic dacord amb la política de tractament de dades personals. Atorgo el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades en favor del Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona (ceGUB). El Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ​​amb domicili social al C/Guàrdia Urbana nº3 planta baixa amb CIF nº G-6068728. En número del Club tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat, fer-ne la facturació, o atenir-se a la seva sol·licitud d'informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals amb un màxim de 5. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Podeu adreçar la vostra petició a l'adreça de correu electrònic: cegub@bcn.cat o enviar un escrit al nostre Club.
Autorització enviament informació i publicitat
Autoritzo a ceGUB a enviar-me informació, notificacions i qualsevol altre comunicat sobre avisos, noticíes, informació, productes, promocions, activitats i descomptes propis o externs i participar en enquestes d'opinió.
Devolució de rebuts
Estic totalment d'acord que en cas de devolució de rebut per motius aliens al Club, les despeses administratives seran a càrrec del soci/a. Els rebuts retornats o impagats tindran un recàrrec per la seva nova tramitació administrativa.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Referent a la informació facilitada sobre riscos a la salut per la realització de les activitats esportives i de fitness desenvolupades pel Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona i sobre exoneració de responsabilitat per danys i lesions. El soci/a, després de llegir detingudament el contingut del present document, obtenint i sol•licitant tota la informació pertinent, subscriu el mateix, acceptant lliurement i amb ple coneixement les declaracions relatives als riscos de la seva salut i responsabilitats derivades de la seva participació a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al nostre Club. El soci/a declara que ha estat informat pel personal del ceGUB envers els riscos que per la seva salut suposa la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al nostre Club, que coneix i accepta aquests riscos sota la seva única, exclusiva i total responsabilitat. El soci/a declara i fa constar que no pateix ni ha patit cap patologia mèdica i/o cardiovascular que l’impedeixi o dificulti o li pugui impedir o dificultar participar a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen pel ceGUB. D’acord amb l’esmentat anteriorment, per mitjà del present document, a partir d’ara, el soci/a renuncia formal i expressament i amb caràcter irrevocable a reclamar al Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona (ceGUB), al seu personal, membres de la Junta Directiva o delegats indemnitzacions de qualsevol tipus pels danys, perjudicis o lesions, amb independència de la gravetat dels mateixos, que pugui patir i es derivin de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen pel ceGUB.
Pagament alta com a soci/a
Entenc i estic d'acord que l’import dels drets d’inscripció i la primera anualitat cal abonar-ho al tramitar l’alta mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Els pagaments successius sempre es domiciliaran en una entitat bancària. Autoritzo la domiciliació bancària de les quotes anuals presentades per ceGUB. Una vegada hagis complimentat la teva inscripció, des de ceGUB validarem les teves dades i et passarem a cobrament mitjançant targeta de crèdit o dèbit la quota d’inscripció. ceGUB utilitza una passarel•la de pagaments segura. Autoritzo el cobrament de la quota d’inscripció mitjançant targeta de crèdit o dèbit presentada per ceGUB. Autoritzo el cobrament de les activitats que m’inscrigui per participar mitjançant targeta de crèdit o dèbit presentades per ceGUB. Autoritzo el cobrament de les meves compres de productes venuts pel Club mitjançant targeta de crèdit o dèbit presentada per ceGUB. Acceptes sol•licitar la teva inscripció com a soci/sòcia de ple dret del Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals
Estic d'acord amb tot: Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats. Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per que puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.