Logo: Agrupació Ciclista Andorrana

Agrupació Ciclista Andorrana

Preinscripció

Dades de pagament


Escola de ciclisme


Dades dels pares o tutors (només omplir menors d'edat)


Assegurança


Grup sanguini


FitxersCondició de soci
El haver emplenat aquest formulari no dona de manera automàtica la condició de Soci. Rebràs confirmació del club, un cop ho siguis.
Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del que disposa la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre de l’any 2003, l’Agrupació Ciclista Andorrana informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer dels socis, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al CLUB, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió us podeu adreçar per escrit a l’Agrupació Ciclista Andorrana. Atorgo el meu consentiment perquè l’Agrupació Ciclista Andorrana pugui cedir aquestes dades única i exclusivament per efectuar el cobrament de les quotes o derrames dels socis, així com per adreçar-me comunicacions.
Declaració
Per la present sol·licito adherir-me en qualitat de soci a l’Agrupació Ciclista Andorrana amb els drets i obligacions que fixen els estatuts del Club. El demandant certifica trobar-se en perfecte estat de salut per a la pràctica esportiva.