Logo: Asociación Albi

Asociación Albi

Preinscripció

Dades de pagament


Persona sòcia o col·laboradora


FitxersReglamento 2016/679
L'ASSOCIACIÓ ALBI-ESPANYA, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals (RGPD), li manifesta que les seves dades seran incloses a la base de dades de la qual és titular i li sol·licita el consentiment per utilitzar les dades facilitades voluntàriament per poder comunicar-li activitats d'ALBI-ESPANYA, sempre que s'ajusti a les finalitats de l'associació que figuren en els estatuts. Així mateix, li recorda que vostè pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat sobre ús de les seves dades manifestant-ho per escrit a l'adreça postal d'ALBI-ESPANYA, carrer Cuba, 2 bustia 3 08030 BARCELONA o per correu electrònic a l'adreça info@asociacionalbi.com. La seva sol·licitud tindrà efecte des de la seva recepció i mentre no manifesti el contrari.